Heinz Grill vo svojom odbornom diele prináša podstatné príspevky k spoločenskému a osobnostnému rozvoju, cenné inšpirácie do oblastí spirituality, jogy, liečebnej praxe, horolezectva, pedagogiky, architektúry, umenia a výživy. Vedné odbory a oblasti života rozširuje o vyšší rozmer prostredníctvom nových perspektív, založených na hlbokom poznaní a praktických skúsenostiach. Zmysel spočíva v ich praktickom uplatnení, estetickom ladení, liečivej a usporiadajúcej pôsobnosti na život a inšpirujúcom pôsobení do sociálneho prostredia.

Dielo Heinza Grilla – individuálna cesta jogy smerujúca k rozvoju kultúrneho a spoločenského života

Vyše 30 rokov Heinz Grill aktívne pôsobí v oblasti jogy, v ktorej rozvinul prístup novej jogovej vôle, založenej na cieľovej perspektíve syntézy myšlienky ľudského poznania a jej vyjadrenia v konaní človeka. Školenie sa zameriava na rozvoj troch duševných síl: myslenia, cítenia a vôle. Cvičiaci preniká myslenie jasnosťou v orientácii k ušľachtilým myšlienkam, rozvíja pravdivé cítenia ako aj konanie v rozhodnej a tvorivej činorodosti.

Táto cesta duchovného vývoja sa dá opísať troma kruhmi, ktoré vyjadrujú tvorivú predstavivosť, inšpiratívne cítenie a vôľu transformovanú na intuíciu. Na obrázku je zobrazené prepojenie horných a spodných duševných centier do kruhov, ktoré reprezentujú stupňovitú premenu myslenia, cítenia a vôle.

Heinz Grill rozpracoval praktické základy spirituálnej cvičebnej cesty v diele Duševná dimenzia jogy, v ktorom prehlbuje náuku o siedmych čakrách, reprezentujúcich konkrétne vlastnosti a schopnosti človeka. Vedomým prístupom k utváraniu jogových cvikov podporuje cvičiaci rozvoj duševných kvalít, rozvíja zodpovedajúce cítenia a duševné oblasti existujúce za vonkajšími pocitmi sympatie a antipatie.


Vo všeobecnosti sa v joge za cieľ považuje sloboda. Heinz Grill vo svojom diele zdôrazňuje, že slobodu nie je možné chápať v zmysle klamných extatických pocitov alebo vystupňovanou vitalitou, ani v zmysle intelektuálnych merítok hodnôt. Slobodu je možné chápať v spojení s Ja človeka, ktoré sa v joge označuje ako puruša, v myslení – manas, v cítení – buddhi a vo vôli – átman.

Pre postupné dosahovanie jednotlivých stupňov na školiacej ceste sa cvičiaci venuje štúdiu spirituálnych obsahov prostredníctvom dostupných písomných zdrojov, praktizuje odporúčané cvičenia pre dušu a zaoberá sa praktizovaním jogových pozícií – ásan.

Aj keď cvičiaci spočiatku nemení vonkajšie okolnosti života, postupne dospieva k usporiadaniu a posilneniu v duševnom živote, čo následne poskytuje aj väčšiu slobodu vo vonkajšom živote. Postupným rozpoznaním a odpútaním sa od vnútorných väzieb, závislostí a strachov, dospieva k schopnosti presiahnuť genetikou stanovené hranice a prostredníctvom slobodného rozhodnutia sa nanovo založiť v nastávajúcej nezávislosti v duchu tvorivého rozvoja. Rozvoj slobodného obrazu človeka Heinz Grill približuje aj v diele Slobodný dych a svetelno-duševný život.

Životné skúsenosti dotvárajúce cestu Heinza Grilla

Prvé inšpirácie nachádzal Heinz Grill vo vzťahu k prírode a horám, v mladíckom veku sa začal venovať samostatnému horolezectvu. Svoj vzťah k horám a horolezectvu vyjadruje takto: „Nebola to ale len túžba po výkonoch, najvyšších horských cieľoch a najvyššej náročnosti horolezectva, čo sa započalo už v dvanástom roku života. Bola to skôr fascinácia samotnými vrchmi, vnútorná farba vrchov, ktorá ma priťahovala. Vrch sa stal snom. Stal sa proťajškom, priateľom a pánom.“

Vo odbornej praxi sa ako liečebný praktik venoval liečebnej starostlivosti o ľudí a neustále si kládol otázku ako by mohol skutočne pomôcť človeku? Najprv chodieval s malými skupinami ľudí hľadajúcich zdravie do hôr. Hory poskytujú ideálne prostredie pre zdieľanie nových podnetov pre život, spoznávanie a prekonávanie strachu a nadobúdanie skúseností cez láskavý vzťah k prírode a k samotnej hore. Podstatu liečenia opisuje nasledovne: „Už vtedy mi bolo zrejmé, že liečenie vyžaduje iné aspekty, ktoré môžeme v celku popísať ako rozvinutie tvorivej aktivity. Bolo pre mňa už veľmi zreteľné, že človek síce môže byť prostredníctvom určitých rastlín a liečivých prostriedkov podporený v liečení, ale liečenie musí pochádzať z vývoja samotného. “ Neskôr tento motív dotvára jeho hlavné životné dielo – novú jogovú vôľu. Vytvorenie si vzťahu k životu na základe vyšších ideálov a nasmerovanie vôle k týmto ideálom predstavujú základnú orientáciu tohto novodobého prístupu.

V joge nachádza Heinz Grill vhodný prostriedok pre odovzdávanie vnútorných skúseností duchovného videnia, ktoré rozpoznáva aj v diele Rudolfa Steinera. Pri praktizovaní jogy vnáša imaginácie do jogových pozícií, ktoré predstavujú umelecké stvárnenie vyšších ideí.
Svoje poznanie prehĺbil počas pobytu v Indii a rozvinutím intenzívnejšieho vzťahu k učeniu už vtedy zosnulého majstra Swámi Šivanandu.
Ďalší podstatný podnet pre nadobudnutie širších duševných skúseností prinieslo zaoberanie sa kresťanskými duchovnými textami a čítanie evanjelií.

Od roku 1989 Heinz Grill vzdeláva učiteľov jogy. So vzdelávaním učiteľov jogy začal vo svojej rodnej krajine v Nemecku, kde školenia síce prinášali obdivuhodné výsledky v náraste schopnosti účastníkov kurzov, avšak celkový úspech tejto jogovej školy zmarili zásahy cirkvi. Keďže učenie o nastávaní Ja ďaleko predchádza náboženské tradície, cirkev zabraňovala ďalšiemu rozvoju školy šírením fám o sekte.  Počas pretrvávajúcich rokov plných neoprávnených obviňovaní vydal Heinz Grill mnohé významné diela: Joga a kresťanstvo, Preduchovnenie telesnosti, Duševná dimenzia jogy, Tajomstvo podstaty psychických ochorení.

Súčasné pôsobenie Heinza Grilla v severnom Taliansku

Od roku 1999 Heinz Grill pôsobí v severnom Taliansku v blízkosti jazera Lago di Garda, kde uskutočnil mnohé školenia základného uvedenia na cestu jogy. V súčasnosti školenia prebiehajú formou slobodnej spirituálnej vysokej školy, na ktorej v spolupráci s Heinzom Grillom pôsobia skúsení európski učitelia jogy, lektori umeleckých predmetov a tiež lektori z nášho profesijného zväzu učiteľov jogy. Súčasť štúdia tvorí joga ako pohybové umenie, práca s textom, meditácia, práca s pojmami, rétorika, písomné prepracovanie obsahov a rozvoj budúcich perspektív. Ďalšie možnosti rozšírenia štúdia predstavujú umelecké aktivity, ako napr. hudba a spev.

Slobodná spirituálna vysoká škola je súčasťou ekologického projektu v Naone, ktorý je s citom začlenený do prírodného prostredia pohoria Dolomity a predstavuje miesto pre uskutočňovanie ušľachtilého zámeru rozvoja nových kultúrno-spoločenských perspektív a realizácie tvorivého ľudského potenciálu. Obklopujúce prírodné prostredie umožňuje vedomé pozorovanie prírody. Vedomá pozornosť podporuje rozvoj zmyslu pre krásu a budovanie oživujúceho vzťahu k prírode a okolitému svetu. Nadväzujúcu disciplínu predstavuje meditácia. Pozostáva z tzv. predmetnej meditácie, ktorá je zameraná na určitý objekt alebo fenomén. Podstatnou témou pre meditáciu je napr. svetelná a tepelná kvalita Slnka, ktorá podporuje život, rast a rozvoj v prírode, ako aj zdravý rozvoj človeka.

V Naone sa konajú pravidelné cvičenia spojené s pozorovaním, meditáciou, denné štúdium a lekcie jogy, ako aj viacdňové tematické štúdium. Pre záujemcov je otvorená možnosť návštev spojených s regeneráciou, spoznávaním projektu a jeho základných ideí, ako aj možnosťou osobnej participácie na týchto ideách.

Vzdelávanie učiteľov jogy a workshopy pre verejnosť na Slovensku

Na Slovensku každoročne organizujeme vzdelávacie semináre a workshopy pre verejnosť na aktuálne témy. Jeden krát do roka pozývame ako hlavného lektora Heinza Grilla. Tento rok sa počas vzdelávacieho víkendu bude venovať podstatnej aktuálnej téme: Joga – vedomie – imunita. Heinz Grill sa v poslednom období intenzívne zaoberá možnosťami vedomia pre dosiahnutie náležitej imunitnej kompetencie. Svoje odborné poznatky a súvisiace príspevky vedeckých pracovníkov predstavil aj v knižnej publikácii Bewusstsein und Immunsystem (Vedomie a imunitný systém), ktorá je na knižnom trhu dostupná v nemeckom jazyku.

Piatkový seminár pre verejnosť a vzdelávací víkend pre inštruktorov jogy sa bude konať v prírodnom prostredí stredného Slovenska – vo Valčianskej doline od 15. 7. 2022 – 17. 7. 2022. Vítaní sú záujemci o tému, účastníci kurzov jogy, inštruktori jogy a lektori pohybových disciplín. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia aktuálne vydávaného prekladu knižného diela Heinza Grilla z oblasti pedagogiky a osobnostného rozvoja: Signatúry planét a duševno-duchovný rozvoj v pedagogike.

Ak sa chcete dozvedieť viac o pôsobnosti rozvoja vedomia a jogy na podporu imunity, ponúkame možnosť osobnej účasti na podujatiach s Heinzom Grillom na Slovensku:
Piatkový workshop pre verejnosť: Joga – vedomie – imunita
Školenie pre inštruktorov jogy: Joga – vedomie – imunita

Heinz Grill – umelecké prevedenie ásany Škorpión – vrščikásana – táto pekná jogová pozícia pôsobivo ukazuje cestu zo stabilnej istoty na zemi do odvážnej vyšvihujúcej sa rovnováhy. Záverečný variant škorpióna demonštruje elegantné a jemné odpútanie sa od zeme, zároveň s jemným tvarovaním tela, ktoré sa javí takmer ako umelecky vypracovaná socha. 

Autorka článku: Simona Žiláková, učiteľka jogy

Zdroje:

Príspevky k novej jogovej vôli

Ekologický projekt s umením, prírodou a spiritualitou

Heinz Grill – ásana škorpión

Knihy Heinza Grilla v slovenskom jazyku: knižný portál Ad-joga:

Kniha Slobodný dych

Kniha Duševná dimenzia jogy

Kniha Signarúry planét a duševno-duchovný rozvoj v pedagogike

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.