Jozef Kluvanec

SILVIA FEDÁKOVÁ
Činnosť vo zväze:
Technicky a technologicky zabezpečovať chod a aktivity zväzu, podieľať sa na príprave a tvorbe digitálneho obsahu, podporiť prenikanie obsahu prostredníctvom digitálnych medií viac do sveta.
 
Ciele a zámery v rámci činnosti vo zväze:
Mojim cieľom je sa podieľať na fungovaní zväzu a pomáhať zväzu prechádzať obdobím informatizácie a digitalizácie, aby ľahšie udržiaval krok s dobou.
 
Ciele a zámery v praxi učiteľa jogy:
Mojim cieľom v praxi ako učiteľa jogy je podnecovať účastníkov k pokroku. Počas života človeka sa vyskytnú situácie, keď je jedinec konfrontovaný zo situáciou, kde je potrebné sa odvážne rozhodnúť, aký bude nasledovný krok. Na to, aby človek zvládol takúto výzvu, potrebuje niekoľko vecí. Odstúpiť od danej situácie, aby dokázal situáciu zhodnotiť, inými slovami odstúpiť od diania. Ako ďalší krok by mohol objektívne zhodnotiť obraz situácie, z ktorého je možno pri hlbšom pozorovaní vyvodiť objektívne závery. Až po takejto analýze je možné pripraviť plán nasledovných krokov, ktoré sa dajú uskutočniť. A presne takýto proces by som rád učil účastníkov mojich kurzov.
 
Lokalita pôsobnosti:
Bratislava a okolie, Slovensko
 
Kontakt:
Mail: jozef.kluvanec@gmail.com
Tel: 09053451097