KTO SME A ČÍM SA ZAOBERÁME V OBLASTI JOGY?

Sme tím učiteľov jogy, ktorí majú záujem o zvyšovanie kvality jogy a podporu kvality vedenia hodín jogy. Svoje ciele sme zastrešili profesijným zväzom učiteľov jogy na Slovensku – o.z. Učitelia jogy.

Vytvorili sme platformu pre lektorov, inštruktorov a učiteľov jogy, ako aj záujemcov o jogu, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti jogy.

Prinášame kontinuálne a komplexné vzdelávanie v joge. Podporujeme učiteľov jogy v rozšírení zručností vedenia hodín jogy a celkovom odbornom raste.

Jogu vnímame ako súčasť všetkých oblastí života, od výživy cez ásanovú prax k osobnostnému a spoločenskému rozvoju. V našich aktivitách vychádzame zo širšieho, celostného pohľadu na život človeka – z duchovnej, duševnej a fyzickej roviny.

V praxi podporujeme rozvoj zodpovedajúcich cítení. Prostredníctvom bdelého vnímania a zodpovedajúceho cítenia má cvičiaci možnosť rozvíjať slobodnejší a estetickejší pohyb.

Praxou jogy pri zachovaní bdelého vedomia zároveň podporujeme duševné i fyzické zdravie, od usporiadania nervového systému k optimálnej činnosti srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy až po správnu činnosť metabolizmu.

Prispievame k prehĺbeniu znalostí o duševno-duchovných zákonitostiach, porozumenia obsahovej stránky jogy a k schopnosti jej praktickej interpretácie.

Univerzálne spájajúci, podnecujúci a inšpirujúci rozmer v joge predstavuje umelecké utváranie ásan.

Ako dôležitú súčasť dnešnej jogy vnímame sociálny rozmer, ktorý umožňuje vzájomnú interakciu a tvorivú spoluúčasť na hodinách jogy.

ucitelia jogy

ČO PONÚKAME ŠIROKEJ A ODBORNEJ VEREJNOSTI?

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ: organizujeme tématické semináre, workshopy, umelecké predstavenia, výstavy, diskusie, ktoré umožňujú rozšírenie poznatkov, zlepšenie zručností a celkový rozvoj v praxe jogy.

OSVETOVÁ ČINNOSŤ: máme záujem o predstavenie a priblíženie obrazu jogy verejnosti. Zároveň chceme poukázať na aktuálne možnosti rozvoja jogy v kontexte súčasnej doby.

MÉDIALNA A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ: publikujeme odborné články, blogy, videá a odborné publikácie, ktoré sú dostupné odbornej i širokej verejnosti. Touto činnosťou umožňujeme rozšírenie poznatkov a zručností nielen učiteľom jogy, ale aj účastníkom kurzov jogy.

KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ, SUPERVÍZIA A MENTORING: poskytujeme pravidelné konzultácie, preskúšanie a certifikovanie učiteľov jogy, aby učitelia mali možnosť konzultovať svoje otázky, dosiahnuť výraznejšie pokroky vo svojej praxi a zlepšovať tak kvalitu svojich hodín. Chcem vedieť viac…

VÝSKUM A VÝVOJ V RÔZNYCH OBLASTIACH JOGY: zameriavame sa na výskum súvislosti jogy s rozvojom človeka dnešnej doby, podporné pôsobenie jogovej praxe na duševné a fyzické zdravie človeka.

KOLEGIÁLNY A MULTIDISCIPLINÁRNY DIALÓG: rozvíjame vzťahy so zástupcami rôznych jogových smerov a iných príbuzných disciplín v snahe o konštruktívny rozvoj človeka spojený s aktívnym prístupom k životu.