NADSTAVBOVÉ VZDELÁVANIE
DUŠEVNÝ OBSAH A PROSOCIÁLNOSŤ
V PRÁCI UČITEĽA JOGY

Ročné vzdelávanie pre učiteľov/ky jogy

“Ako by mohla vzniknúť nová kultúra s nosným charakterom?
…. Existencia pokojnej, ekologickej, estetickej, ľudsko-morálnej a slobodomyseľnej kultúry musí byť najprv myslená ako idea prostredníctvom veľmi ďalekosiahleho a vytrvalého myslenia a napokon privedená k ideálu v cítení a vôli, aby mohla skutočne vstúpiť do sveta.”    Heinz Grill

Ponúkame ročný certifikovaný vzdelávací program pre učiteľov jogy s cieľom:

 • teoreticky aj prakticky spoznať konkrétne duševné obsahy
 • naučiť sa ich rozlišovať, plasticky formulovať a prakticky uplatňovať v ásanovej praxi vo forme umeleckého výrazu
 • voľby ústrednej myšlienky pre svoju prácu a lekcie ako učiteľ jogy
 • podporenia koncentračnej, meditačnej práce s obsahmi, rozvojom cítení, posilnením vôle
 • posilniť svoju osobnú a odbornú výpoveď, skvalitniť svoj prejav a postoj ako lektor jogy
 • zlepšiť svoje praktické zručnosti v práci učiteľa jogy ako uvádzanie ásan, komunikácia s účastníkmi, dávanie dopomoci, vypracovanie témy hodiny, zostavy cvikov a ďalšie
 • rozvinúť kvalitnú ľudskú a odbornú prosociálnu pozíciu, ktorú ponúka dostatok priestoru na tvorivú prácu s následným pocitom zadosťučinenia, naplnenia
 • rozvinúť umeleckú stránku jogy – aj spevom mantier, obsažných piesní

Čo je to vlastne duševný obsah?
V momentoch krízy sa často ukazuje ako málo bola myslená, v predstavách živá, určitá idea, na základe ktorej by sa dala budovať vízia budúcnosti. Častokrát sú takéto nosné obsahové myšlienky pre dušu zamenené za pocitové priania a želania, na ktorých sa žiaľ nedá stavať. Naopak, kvalitný duševný obsah, ako napríklad idea: “vedomie človeka pracuje slobodne na tele”, prináša pri aktívnej práci nové životné sily, perspektívy a zároveň vedie k slobodnejšiemu postoju v živote.

Prečo práve dnes?

Spoločenský a kultúrny stav našej dnešnej spoločnosti podľa nás poukazuje na potrebu priloženia ruky k dielu. Takýto pokrokový, posilňujúci príspevok je možné priniesť a vykonať aj ako učiteľ jogy. Osobne a aj odborne. Na podpore a rozvoji takýchto posilňujúcich schopností a vlastností budeme pracovať počas tohto vzdelávania. 

Kľúčovým východiskom pre nás bude slobodná, individuálna spiritualita a jej praktické uskutočňovanie v práci a poslaní učiteľa jogy. Kľúčové z tohto pohľadu je jednak vnímanie jogy ako istej formy umenia, ktoré má citovo-rozvojovú, estetickú stránku. A tiež širšie obsahy, univerzálne kvality a filozofické témy, ktoré sú nosné.

Prečo práve toto nadstavbové vzdelávanie?

Keďže sa jedná o nadstavbové vzdelávanie, okrem zdokonaľovania Vašich už jestvujúcich schopností sa zameriame na lepšie celkové individuálne osobné uplatnenie v širšom spoločenskom kontexte. Váš potenciál by sa rozvinul iba čiastočne, keby Vaša nastávajúca ľudská a odborná kapacita rozbiehajúceho sa učiteľa jogy ostala úzko ohraničená napríklad na pár večerných lekcií jogy. Z vlastnej skúsenosti vieme, že naše vznikajúce talenty zakvitnú nanovo, krajšie a v širšom rozsahu, ak k nim pribudnú skúsenosti z iných projektov, oblastí života, zemepisných regiónov, zo spolupráce s inými odborníkmi, a pod.

Preto sa v tejto nadstavbe zameriame na:
– scentrovanie v oblasti “osobnej témy”, Vašej ústrednej myšlienky
– zrenie Vašich už založených učiteľských schopností a zručností
– ako dobrovoľne voliteľnú časť, máte možnosť naštartovať Váš prosociálny projekt, širšie angažovanie

Čomu sa budeme venovať?
Tématické a cieľové ťažiská tohto vzdelávacieho programu sú preto nasledovné:

 • Myšlienka vs. iné mentálne pojmy – cca 50% rozsahu
  Pracovať budeme na rozvoji schopnosti rozlišovania medzi myšlienkou a inými mentálnymi obsahmi. Smerovať budeme k výberu určitej, individuálne oslovujúcej myšlienky pre obdobie tejto nadstavby. Súčasťou bude aj intenzívna koncentračno-meditačná prax so zvolenou myšlienkou. Zaoberať sa budeme aj kritériami pre tematickú prácu tak, aby bola slobodná od polarít.

 • Kvalitné lekcie jogy – prepracovanie telesnej a duševnej stránky – cca. 50% rozsahu
  Približne polovicu času budeme venovať zdokonaľovaniu Vašich praktických schopností.
  Zameriame sa na intenzívnu prax jednoduchších a aj pokročilejších ásan a Váš dobrý pokrok v nich, ich vedení, korekciách a dopomáhaní pri vedení Vašich lekcií. Zlepšovať a spresňovať budeme Vaše pedagogické vedenie, prípravu zostáv, prácu s rôznorodými skupinami, klientmi. Na praktických workshopoch budeme napríklad fotiť s profesionálnymi fotografkami, prednášať o písaní článkov na blog, natáčaní videí, práci na sociálnych sieťach.
 • Prosociálna orientácia človeka – dobrovoľne voliteľná časť
  V príprade Vášho záujmu a kapacity, rozpracujeme tému prosociálnej orientácie z pohľadu dnešnej doby. Poukážeme na dôležitosť nasmerovania tvorivej kapacity dospelého človeka smerom do spoločnosti, kultúry a súvislosť s jeho poslaním. Zastavíme sa pri biblickom obraze tzv. “úzkej brány”. Po úvodnej tretine vzdelávacieho programu sa tu môžme dostať k výberu, alebo vytvoreniu “prosociálneho” projektu. Zoznam pre výber, resp. vytvorenie takéhoto ”projektu” Vám zašleme po Vašom vstúpení do nadstavby.

 

Impulzy pre vznik novej kultúry

Týmto vzdelávaním by sme radi podporili vznik “novej kultúry”, ktorá, ako je možné čítať v citáte od Heinza Grilla, bude “pokojná, ekologická, estetická, ľudsko-morálna a slobodomyseľná” .

Prednášky od externých lektorov

Nosná téma bude popretkávaná jogovou praxou a aktívnym cvičením, ale aj prednáškami externých lektorov, priamo alebo nepriamo súvisiacimi s témou jogy. Budú zahŕňať nasledovné témy:

Širokospektrálne témy:

 • Individuálna spiritualita a myšlienka ako tvorivá bytosť
 • Prosociálna orientácia človeka z pohľadu psychológie
 • Meditácia, koncentrácia a tzv. cvičenia duše
 • Životné éterické sily – ich členenie a charakteristiky

Témy k lekciám jogy:

 • Joga a imunita
 • Joga pre deti a seniorov
 • Zdieľanie skúseností z návštev rôznych smerov jogy
 • Práca s knihou na lekciách jogy
 • Tvorba zostáv jogových cvikov pre lekcie jogy
 • Krása a umelecký aspekt jogy

Témy k joge ako povolaniu:

 • Podnikanie v joge
 • Marketing v joge: umelecká fotografia, písanie článkov na blog a ďalšie podstatné témy

Lektorský tím:

Hlavní garanti vzdelávania: L. Vivek, Silvia Wagnerová

Ďalší spolupracujúci lektori: Heinz Grill, Matej Štepita

a prípadne aj iní odborníci na fyzioterapiu, marketing, fotografiu a pod. 

Cena a čo je zahrnuté v cene:

Celý kurz: 792 eur (pre členov Učitelia Jogy: 594 eur), možnosť rozdelenia platieb: 72 eur mesačne (pre členov Učitelia Jogy: 54 eur)

Samostatné víkendy: 180 eur (pre členov Učitelia Jogy: 135 eur)

Miesto & termíny

Vzdelávanie zahŕňa: 

  • 4 vzdelávacích víkendov na Slovensku (v Svätom Jure/Pezinku/Bratislave)
  • 2 víkendy s Heinzom Grillom (niekedy už od štvrtku do nedele), buď Slovensko, alebo Severné Taliansko 
  • 2 individuálne rozhovory venované osobnej orientácii v oblasti jogy a stanoveniu vlastných cieľov
  • občerstvenie počas vzdelávacieho víkendu
  • uzavretá skupina na facebooku, zdieľaný priečinok s dokumentami zo vzdelávacích víkendov na G-Drive

Časový harmonogram vzdelávania: 

Trvanie vzdelávania:  marec 2022 – február 2023

Presný program a termíny: 

 • 11. 3. – 13. 3. 2022 – Slovensko
 • 3. 6. – 5. 6. 2022 – Slovensko
 • 15. 7. – 17 . 7.  2022 – podujatie s Heinzom Grillom na Slovensku  – Valčianska dolina
 • 9. 9. – 11. 9. 2022 – Slovensko
 • 13. 10. – 16. 10. 2022 – Taliansko
 • 13. 1. – 15. 1. 2022 – Slovensko

 • Víkend v Svätom Jure/Pezinku/Bratislava sa odohráva v časoch: 
  • piatok 17:00- 20:00
  • sobota 9:00 – 19:00 (obed. pauza cca 2 hod.)
  • nedeľa 9:00 – 14:00

 • Predĺžený víkend v Taliansku – vyrážame štvrtok 6:00 z Bratislavy a vraciame sa nedeľu cca 23:00 do Bratislavy, doprava spolu v autách 
 • V cene vzdelávania je zahrnuté aj vzdelávanie v Taliansku. Nie sú v nej zahrnuté náklady na dopravu, ubytovanie a stravu počas pobytov v Taliansku.
 • Priestory: v Bratislave/Pezinku/Svätom Jure budú upresnené podľa aktuálnych možností; v Taliansku Akadémia jogy Cavedine – Severné Taliansko pri Lago di Garda

Podmienky prijatia

 • Úprimný záujem o jogu ako disciplínu, ktorá okrem fyzického cvičenia podnecuje aj duševno-duchovný rozvoj

Podmienky ukončenia

 • Absolvovať väčšinu vzdelávacích blokov v BA (min. 4 víkendy) 
 • Absolvovať aspoň 1 predĺžený víkend v Taliansku 
 • Prejsť záverečné skúšky – teoretické (váš referát + dialóg k nejakej téme) aj praktické (vedená ásanová zostava)

Kontaktná osoba pre podujatie:

Ak máte otázky, potrebujete vedieť viac, ozvite sa Silvii Wagnerovej:

silvia.wagnerova@asana.sk,  0907 184 396

 
Storno podmienky:

3 týždne pred seminárom – 100% sumy vrátené späť

2 týždne pred seminárom – 50% sumy vrátené späť

1 týždeň a menej – 0% sumy vrátené späť

V prípade, že sa seminára z nejakých dôvodov nemôžete zúčastniť, máte možnosť nájsť za seba náhradu. Ak sa vám ani toto nepodarí, prosím kontaktujte nás (e-mailom, telefonicky) a bude vám vrátená suma podľa vyššie uvedených storno podmienok.

Pokiaľ by bol seminár zrušený z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid19, bude Vám vrátená plná suma (100%).     

REZERVOVANIE PODUJATIA

Ročné vzdelávanie - 6 víkendových blokov: PRE NEČLENOV
Duševný obsah a prosociálnosť v práci učiteľa jogy
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka Ročné vzdelávanie - 6 víkendových blokov: PRE NEČLENOV
Duševný obsah a prosociálnosť v práci učiteľa jogy
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.
Ročné vzdelávanie - 6 víkendových blokov: PRE ČLENOV 25% zľava
Duševný obsah a prosociálnosť v práci učiteľa jogy
Vstupenky: Neomezené
Vstupenka Ročné vzdelávanie - 6 víkendových blokov: PRE ČLENOV 25% zľava
Duševný obsah a prosociálnosť v práci učiteľa jogy
je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.