OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument sa týka základných zásad spracúvania Vašich osobných údajov. Pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme zákonným spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou, so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1. NAŠE IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE:
FIRMA: Učitelia jogy – Profesijný zväz učiteľov jogy na Slovensku
IČO: 52 889 831
Adresa: Mokrohájska cesta 3665/10, 841 04 Bratislava

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke, prípadne priamym mailovým alebo telefonickým dopytom.

Osobné údaje získavame registráciou na našej webovej stránke alebo pri účasti na podujatí a tiež na základe podpisu pri petícii alebo podpisovej iniciatíve. Spracovávame údaje, ktoré nám dotknutá osoba poskytne, a to predovšetkým meno a priezvisko, e-mail, v niektorých prípadoch aj titul, adresu bydliska, telefónne číslo alebo iný osobný údaj, ktorý dotknutá osoba poskytne.

Osobné údaje získavame za účelom marketingu, kam sa zaraďuje aj posielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo v e-maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate, môžeme využívať za účelom priameho marketingu – posielanie oznámení. Ak ste našimi zákazníkmi, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú.

Ak našim zákazníkom nie ste, informačné e-maily posielame na základe Vášho súhlasu so spracovaním a ochranou osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v e-maile alebo zaslaním spätnej väzby so žiadosťou o odhlásenie z odberu noviniek na e-mail: mysme@uciteliajogy.sk

Meno a e-mailovú adresu, pri telefonických dopytoch tiež telefónne číslo spracúvame kvôli možnosti odpovedania na dopyt zaslaný prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo telefonickým kontaktovaním.
Meno alebo názov spoločnosti, adresu, IČO, DIČ, IČ DPH spracúvame iba v prípade dohody o dodaní služby za účelom vystavenia faktúry.
Prístupové údaje do stránky WordPress, prípadne FTP a hostingu iba v prípade potreby na základe vzájomnej dohody za účelom poskytnutia vopred dohodnutej služby.

Počas našich podujatí vyhotovujeme fotografie a video záznamy. Fotografickú dokumentáciu a video dokumentáciu spracovávame pre vzdelávacie a marketingové účely. Fotografie a videá používame ako ilustračné materiály, ktoré zverejňujeme na našej webovej stránke, v blogoch, článkoch a postoch na sociálnych sieťach. 

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov, ktoré používame pri spracovaní osobných údajov užívateľov sú:

Používame súbory Cookies – za účelom zabezpečenia funkčnosti a monitorovania návštevnosti webovej stránky, viac informácií – viď nižšie v dokumente.

2.1 Súbory COOKIES
Na tejto webovej stránke sa zbierajú súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
  • fungovania webových stránok.

Takéto spracovanie osobných údajov – súborov cookies je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu námietku, zaslaním na emailovú adresu: info@uciteliajogy.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak však podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú používané za účelom monitorovania a merania počtu a správania návštevníkov na webe sú posudzované ako agregátny celok a sú vo veľmi veľkej miere anonymné. Identifikácia jednotlivca je možná iba pri vynaložení veľmi veľkého odborného úsilia.

Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané nasledovným spracovateľom:

Poskytovateľ služby Google Analytics, patriace spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na odoslanie kontaktného formulára a na plnenie dohody o poskytnutí služby.

Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie Vami očakávaných záväzkov.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa dohody o poskytnutí služby, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie dokumentácie po dobu dlhšiu. Prístupové údaje a heslá uchovávame iba po dobu aktívnej spolupráce s klientom. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

4. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV v rámci ochrany Vašich osobných údajov:

  • právo na informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom
  • právo na opravu, zmenu, obmedzenie spracúvania, vymazanie Vašich osobných údajov, prenos Vašich osobných údajov
  • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na poštovú adresu alebo mailom na: info@uciteliajogy.sk
  • právo namietať spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, webová stránka). Námietku je možné podať písomne na našu adresu alebo mailom na: ucitelia@uciteliajogy.sk
  • právo, v prípade podozrenia, že sú Vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne spracúvané, podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu osobných údajov upravuje od 25. 5. 2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: mysme@uciteliajogy.sk