2 % PRE CIELE, KTORÉ ZAKLADÁME NA UNIVERZÁLNYCH HODNOTÁCH SMERUJÚCICH K ROZVOJU JEDNOTLIVCA A ZDRAVEJ SPOLOČNOSTI

Oslovujú aj Vás zmysluplné hodnoty a ciele?

VENUJTE 2% Z DANE

PILIERE NAŠEJ PRÁCE:

  • telesné a duševné zdravie
  • tvorivý ľudský potenciál 
  • zdravá integrita človeka
  • sloboda jednotlivca
  • individuálna zodpovednosť
  • tolerancia a konštruktívny dialóg
  • rozvoj sociálnych schopností
  • orientácia na celostný rozvoj
Viac o cieľoch združenia: >> viď Stanovy

ZVYŠOVANIE KVALITY JOGY NA SLOVENSKU

Jedným zo základných cieľov je prehlbovanie poznania o joge a rozvoj schopností pre odbornú verejnosť – učiteľov, lektorov, inštruktorov jogy, ako aj pre širokú verejnosť. 

Rozvojom poznania a schopností učiteľov jogy chceme dosiahnuť, že hodiny jogy na Slovensku budú mať pre svojich účastníkov väčší všestranný prínos. 

Systematickým zvyšovaním kvality učiteľov jogy chce „OZ“ prispieť k tomu, aby toto povolanie bolo chápané ako plnohodnotné odborné povolanie, vyžadujúce si poznatky aj zručnosti z rôznych oblastí ľudského poznania: pohyb a ásanová prax, zdravie, pedagogika, duševný rozvoj, sociálny rozmer jogy, filozofia a spiritualita, umelecký rozmer jogy.

VIDEO PREZENTÁCIA - NAŠE CIELE A HODNOTY

POSTUP K PREUKÁZANIU 2% Z DANE

Ako zamestnanec, živnostník alebo konateľ spoločnosti môžete venovať svoje 2% z dane projektu, ktorý považujete za zmysluplný.


PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE – pdf


PRE ZAMESTNANCOV

Ak ste zamestnanec, požiadate zamestnávateľa do 15. 2. 2024 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb:
PDF: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
Zároveň požiadate o
vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov:
PDF: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
V potvrdení vyplníte
bod VII v Žiadosti nasledovne: “Žiadam – nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona – potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona” a prečiarknutím slova “nežiadam”.
Po vypočítaní 2% z príjmov vyplníte údaje do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby:
PDF: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
Vyplnené
Vyhlásenie spolu s Potvrdením zašlete do 30. 4. 2024 na príslušný daňový úrad.
3% z vašich daní, môžete preukázať, keď ste ako dobrovoľník v uplynulom roku absolvovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k Vyhláseniu.

PRE ŽIVNOSTNÍKOV

Ak ste živnostník, do 31. 3. 2024 podávate daňové priznanie, v ktorom poukážete 2% z Vašej dane. 3% z vašich daní, môžete preukázať, keď ste ako dobrovoľník v uplynulom roku absolvovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k priznaniu.

Naše identifikačné údaje:

Názov:
Učitelia jogy – Profesijný zväz učiteľov jogy na Slovensku

Právna forma:

Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov

Sídlo:

Obchodná 560/39
811 06 Bratislava-Staré Mesto

IČO:
52889831

PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Ak pôsobíte ako právnická osoba, podávate daňové priznanie do 31. 3. 2024.
Ak chcete poukázať 2% z dane, môžete sa rozhodnúť, medzi aké subjekty ich rozdelíte.
Keď ste sa rozhodli venovať určité percentá nášmu občianskemu združeniu, radi Vám vystavíme darovaciu zmluvu.

Kontaktujte nás: paula.dobiasova@gmail.com

ĎAKUJEME VŠETKÝM ZA PODPORU!