Na úvod zhrnutie – aké typy jogy existujú?

Typy jogy, rôzne formy jogy, ktoré sú dnes na Slovensku známe:

Hatha joga a jej jednotlivé jogové pozície – ásany a dychové cvičenia jogy

Ashtanga Yoga, alebo aj aštanga joga a “primary series” s dychom udžai

Power Yoga (alebo aj powerjoga) a jej dobre známe jogové pozície bojovníci

Vinyasa Yoga a jej súvislé jogové sekvencie

Hot Yoga (alebo aj hot joga), čo je horúca joga, v zahraničí aj bikram yoga

Hormonálna joga, ktorá si nachádza svoje publikum

Gravid joga pre tehotné


Vždy znova sa objaví aj:

Fly yoga (alebo aj antigravity yoga) – cvičenie jogy v zavesených plachtách
Kundalíni joga s inštruktormi v bielom oblečení
Tvárová joga, očná joga a podobne


“Joga” znamená vo svojej podstate spájanie.

Na otázku, čo je joga, existujú rôzne pohľady. Niektorí si pod tým predstavujú istú formu náboženstva, uctievanie hinduistických bohov. Iní za tým vidia rozvinutejšiu formu strečingu a telesných cvičení. Skutočne tieto dve formy do určitej miery aj existujú a dnes je možné ich nájsť vo svete.

A predsa, keď je to tak ďaleko do histórie ľudstva siahajúci pojem, čo v sebe skrýva?

Čo je skryté v definícii slova joga?

Samotné slovo “joga”, v staroindickom jazyku sanskrit všeobecne popisuje činnosť spájania. Toto spájanie by som popísal nasledovne:

Vo svojej hĺbke si každý človek praje spojenie s ľuďmi v jeho okolí, s prírodou a taktiež sa ako individualita zmysluplne začleniť do širšieho rámca života – ducha.

Ešte raz, ale jednoduchšie vyjadrené: každý jednotlivec, jednotlivá duša, sa chce harmonicky spojiť s celkom, teda chce spojiť svoj pozemský život so širším okolím, v ktorom žije, obrazne povedané s kozmom, v ktorom existuje.

Toto spojenie nie je však jednorázové, ale má priebehový charakter, presnejšie je teda označiť to ako spájanie. Takéto harmonické zapojenie sa človeka do života je výsledkom majstrovských schopností a zručností a kladie na človeka nároky po stránke duchovnej, duševnej a aj fyzickej. Majstrovsky zvládnutý život je výsledkom zmysluplného životného snaženia a intenzívneho duševného rozvoja. Spomeňme aspoň zopár týchto duševných vlastností.

7 oblastí duševných kvalít

 • schopnosť dať životu zmysluplný obsah
 • rozhodnosť a cit pre nasadenie a prácu
 • schopnosť tvoriť si predstavy nezávisle od telesných pocitov
 • záujem o morálne dobro
 • logické myslenie slobodné od nálad
 • zaujatie osobného stanoviska v dôležitých momentoch
 • horlivosť k veľkým výzvam života

Tomuto majstrovstvu teda predchádza istá relatívne intenzívna snaha a školenie. Z tejto perspektívy je teda možné napísať, že každý človek, ktorý sa snaží o zmyslom naplnený život a harmonické spojenie s okolím sa venuje “joge”. A ďalej je možné tiež si všimnúť, že každý, kto si tento cieľ vytýčil, sa určitým spôsobom v niečom rozvíja, cvičí.

Cvičenia jogy v minulosti na Východe

Jogíni v Indii, v dávnej minulosti, taktiež túžili po nájdení a naplnení zmyslu života. Ich vedomie, teda to, aké mali možnosti, čo sa individuálneho myslenia, cítenia a vôle týka, boli iné ako je to u dnešného “západného” človeka. A je to tak z časti dodnes, potvrdí to takmer každý, kto dnes pracuje s Indami – napríklad v IT-oblasti.

Boli a dodnes sú, čo tiež môžem potvrdiť zo svojich niekoľkých dlhších pobytov v Indii, iní, čo sa individuality týka. Pozorný pozorovateľ, alebo antropológ, si ľahko všimne, že:

 • neprebehol u nich tak výrazne proces oddelenia sa jednotlivca od skupiny ľudí
 • nestratili tak výrazne vnímanie a vzťah k prírode ako celku
 • zostala im istá miera uvedomovania si širších, večných súvislostí života
 • preto aj ich cieľ nespočíval v obsiahnutí pozemského sveta, ale v rozpustení individuality a spojenie sa s univerzom, Bohom, či vesmírom.

Tento stav má pomenovanie ako samadhi, nirvána, po slovensky splynutie s podstatou sveta. Jogín preto veľmi nevyhľadával svetské lákadlá, ktoré ho oddeľovali od podstaty, jeho vytúženého cieľa. Preto sú aj dnes ešte živé tie veľké tradičné jogové obrazy: jogín ako pustovník a askét, jogín a život v horách, mimo civilizácie, v Himalájach. Jogín a pobyt v tichu a podobne.

Tradičná indická joga nemá ďaleko od asketizmu

Zdroj: http://home.bt.com/news/

Sledovali teda isté vnútorné cítenie, ktoré v ich srdci silne znelo a teda pre tento vysoký cieľ, toto majstrovské zvládnutie života, sa náležite pripravovali, intenzívne cvičili a pracovali na rôznych osobných kvalitách. Preto v histórii jogy, ktorá má svoje korene v starovekej Indii, nájdeme rôzne druhy cvičení:

Meditačné cvičenia: meditácie – dhyana

Koncentračné cvičenia: koncentrácia – dharana

Prácu s dychom – dychové cvičenia, tzv. pranajama

Telesné cviky jogy – ásana

Očistné jogové cvičenia

Cvičenia sa v tichu a pobyty v tme

Návody na rôzne druhy pôstu, čo sa stravy týka

Recitačné postupy – mantra, džapa

a mnohé iné…

Mimochodom, ak vás táto téma zaujímala viac (a viete nemecky), veľmi detailne ju rozvádza Rudolf Steiner vo svojej prednáške: Budha.

Cvičenie jogy dnes na Západe

Joga v dnešnej dobe v našom svete zase nadobúda iné smery a formy. Pri pozornom pohľade je možné všimnúť si silne relatívne veľký protiklad oproti tradičnému indickému prístupu: v strede zrazu stojí človek a jeho blaho.

Joga tak do značnej miery získava na Západe úlohu pomôcť dnešnému človeku vyrovnať sa s každodenným životom, stresom, neprežiteľnými a nezmysluplnými pomermi. Pri troche prísnosti môžeme povedať, že nadobúda kompenzačné formy, teda vykompezovať, podporiť človeka v jeho “fungovaní” (doslovne) v živote.

Západ uberá joge z etického rozmeru

Vyššie spomenutý ideál majstrovského zvládnutia života už nemá tie veľké etické a morálne rozmery, ale čisto formu “prežitia”. Zvládnuť zostať pri zdravom rozume a dobrom zdraví. Význačné pre dnešný prístup k joge sú tým pádom výrazné očakávania od praktizujúcich, u ktorých v popredí stojí ich osobný benefit. Alebo jednoduchšie: máme s jogou spojené isté osobné očakávania.

Popisy cvičení jogy majú potom názvy ako joga na zdravý chrbát, joga pre viac životnej energie, joga na schudnutie, relaxačná joga, a pod. V popredí potom stojí osoh jogy, čo je vidno aj v predložke “na”, na niečo.

Aj takto môže vyzerať joga na zdravý chrbát a relaxácia 🙂

Zdroj: http://www.stillandmovingcenter.com/

Otázne je však, či a v čom sa týmto prístupom človek školí? Aké silné duševné a teda sociálno-vzťahové kvality rozvíja? Veľmi prísne povedané: chýba tam podpora rozvoja kvalít potrebných pre majstrovské obsahové a cieľové utváranie života.

Pohľad do zmysluplnej budúcnosti jogy

Vráťme sa ale k ideálu spájania. Čo skutočne pomáha človeku v tom, aby dokázal svoj život spojiť a smerovať k zmysluplným obsahom a sociálnemu prostrediu a prispel tak k určitej forme otlačku, keď to povieme doslovne, kozmickej harmónie tu na zemi? Moja odpoveď, ktorá je iste inšpirovaná dielom Rudolfa Steinera, Sri Aurobinda a ďalšími zdrojmi, znie:

Dnešný človek, žijúci na Západe, sa pre tento vysoký cieľ musí školiť v rozvoji jeho duševných síl – myslení, cítení a vôli.

Tento tréning spočíva napríklad v rozvinutí myslenia schopného živých, obrazných predstáv. Ďalej je pre dnešného človeka potrebné naučiť sa rozvíjať kvalitné, stabilizujúce cítenia, inak povedané pre krásu, estetiku, morálku a pravdu. Nie emócie, ale cítenia, ktoré podporujú jeho státie v živote. A tretia oblasť je posilnenie a rozvoj vôle. Vôľa by však mala byť členená, nie neovládateľná a surová.

Jogové cviky s dôrazom na umelecko-estetický výraz podporujú sociálne schopnosti človeka.

Toto školenie duševných síl, napríklad aj na jogových cvičeniach – ásanách, prispieva pri rozvoji spomínaných duševných kvalít, potrebných pre majstrovské spojenie osobného života s univerzálnym celkom.

Tak napríklad posilnenie myslenie človeka vedie k schopnosti dať životu zmysluplný obsah, posilňuje logické myslenie slobodné od nálad a emócií. Ďalej posilnené cítenie vedie k rozhodnosti a citu pre nasadenie a prácu, zobúdza záujem o morálne dobro. Dobre posilnená vôľa podporuje dnes tak potrebné zaujatie osobného stanoviska v dôležitých momentoch a horlivosť k veľkým výzvam života.

Na záver: joga, jóga alebo yoga?

Ako sa to vôbec v slovenčine píše? Je to “joga”, “jóga” alebo “yoga”? Prvé, teda “joga” je správne. “Jóga”, teda s dlhým “ó” je prepis do češtiny. “Yoga” je zasa prepis do angličtiny.

Je to teda prepis, lebo v originálnom, starom indickom jazyku sanskrit, ktorého písmo sa volá “dévanágarí”, sa slovo joga píše takto: योग. Toto písmo sa prepisuje podľa určitých pravidiel, tzv. transkripcie.

Tento článok je so súhlasom autora prevzatý a upravený z webovej stránky Ásana - akadémia vzdelávania a jogy: www.asana.sk.

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.