Počas posledného júnového víkendu sme organizovali školenie pre inštruktorov jogy, ktorého súčasťou bol aj sobotný jógový workshop pre verejnosť. Obe podujatia lektoroval skúsený odborník v oblasti jogy a spirituality Heinz Grill. Školenie aj workshop sa konali v exteriéri, na čerstvom vzduchu v altánku so zastrešením, v krásnom prírodnom areáli hotela Agátka na Čiernej vode. Podujatí sa spolu zúčastnilo takmer 100 záujemcov – inštruktorov jogy, budúcich učiteľov jogy a workshop-ovej časti pre verejnosť aj záujemcov o tému a účastníkov kurzov jogy. Súčasťou podujatia bola aj výstava umeleckých kresieb ásan od učiteľky jogy Veroniky Sorentíny, ako aj umelecké fotografie ásan Heinza Grilla a učiteľov jogy.

Heinz Grill prepracoval tému “Telo, duša a duch” dôkladne aj vďaka aktívnej spolupráci účastníkov školenia. Počas piatkového popoludnia sme sa podrobnejšie venovali téme ľudského ducha. Zamerali sme sa na správne zadefinovanie tohoto pojmu a s ním súvisiacich pojmov, ktoré ľudského ducha charakterizujú. Nechýbali výrazy ako spirit, myšlienka, vývoj, idea, ja človeka, sloboda a nezávislosť. Dotkli sme sa aj univerzálnejších pojmov ako zdroj, univerzum alebo obsah. Zaoberali sme sa aj sanskrtskými pojmami: puruša, manas, budhi alebo átman. Dôkladnejšie sme si rozpracovali pojmy, ktoré sú vytvorené pomocou predpony seba-, ako napr. seba-určenie, seba-zodpovednosť, seba-uskutočnenie. Zaoberali sme sa aj podstatnou otázkou: Do akej miery toto “seba” zahŕňa aj druhých ľudí a okolie?
Do popredia viackrát počas školenia vystúpila téma slobody:

“Čím je človek sám slobodnejší, tým väčšiu slobodu dokáže ponechať druhým.”

Nechýbalo ani objasnenie pojmu ego, ktoré reprezentuje skôr nižšie ja človeka a jeho prekonávaním človek rozvíja svoje vyššie ja. Hľadali sme odpovede na zaujímavé otázky: Ako sa dá merať sila ducha? Čo ľudský duch pre svoj vývoj skutočne potrebuje? Odpovede na tieto otázky sme mali možnosť nachádzať aj priamo v ásanovej praxi. Výzvy, ktoré sú súčasťou zvládnutia jednotlivých ásan a ich pokročilých prevedení posilňujú nielen fyzické telo, ale v prvom rade aktívne začleňujú ja človeka a bdelé vedomie. Týmto spôsobom sme postupne nanovo prebádavali pozície polmesiac, vrana, trojuholník, strom a stoj na hlave. Prostredníctvom bdelosti, jasnej predstavy, pokojného vnímania a pozorovania, ako aj aktívneho nasadenia sily a vlastnej tvorivosti sa účastníkom úspešne darilo krok za krokom prepracovávať jednotlivé jógové pozície smerom od mysleného ideálu v snahe k ich vyjadreniu prostredníctvom tela.

V sobotnej ásanovej praxi sme sa podrobnejšie venovali pozíciam váha, polmesiac v stoji, vrana, polmesiac, luk, kobylka, pluh, stoj na ramenách, most, koleso, ťava, stoj v podrepe, trojuholník s výkrutom, pozícia hlava koleno v stoji, kliešte a točný sed.

Otázke, akú úlohu zohráva duša v živote človeka a praxi jogy sme sa venovali počas sobotného popoludnia. Rozpracovali sme dôkladnejšie duševnú rovinu života, zadefinovali tento pojem a s ním súvisiace výrazy: vedomie, podvedomie, nevedomie, astrálne telo, predstava, psychika, vzťahová rovina, aura, ako aj cítenia. Rozvoj zodpovedajúcich cítení cvičiacemu umožňuje tvorbu energie – prány a smerujúc od ducha k telu, nadobúda silu k fyzickému nasadeniu a formovaniu ásany. Naproti skutočným cíteniam vznikajúcim na duševnej rovine stoja emócie, ktoré pramenia skôr z roviny telesnej. Duša sa obrazne, ako spájajúci článok ducha a tela, nachádza v strede medzi dvoma veľkými svetmi, medzi kozmickým a pozemským. Zahŕňa taktiež tri sily: myslenie, cítenie a vôľu.

Ďalším podstatným aspektom je tvorba vzťahu k téme, k druhému človeku alebo k objektu pozorovania a schopnosť vytvoriť vhodné pomery v týchto vzťahoch. Vzťahovosť slúži k vnímaniu seba prostredníctvom pomerov a porovnaní v rámci vzťahu k druhému.

Na záver sobotného večera sa lektor dotkol aj dôležitej témy súvisiacej s ľudskou morálkou. Morálnosť človeka musí byť vždy nezávislá od výhod a nevýhod prameniacich z ľudských rozhodnutí. V popredí by mala stáť odvaha k pravde. Záverom znela zaujímavá otázka, ktorou sa môže každý z nás samostatne ďalej zaoberať: “Prečo súvisí ľudský duch s morálkou?”

Nedeľné ráno obohatili výzvy v pozíciach stoj na rukách, poloha nohy, ktoré sme trénovali na upravenom trávniku. Neskôr sme si dopodrobna prepracovali aj pozíciu holubica. Venovali sme sa objektívnemu vnímaniu výrazu a formy, rozpracovaniu dynamiky a koncentrácie v príslušných oblastiach tela, ako aj detailnému prevedeniu cez jednotlivé úrovne pokročilosti. Na záver sme sa ešte vrátili k tematickému zhrnutiu troch článkov alebo rovín života. Niekoľko krát počas školenia vystúpila do popredia aj otázka jednoty. Podstatu jednoty nepredstavuje domnelé fixovanie sa v tzv. “harmonickej symbióze” ani príliš rýchlo nadobudnutý pocit zjednotenia.

“Jednota ducha vzniká prostredníctvom dlhšieho hľadania spoločných prienikov.”

V závere školenia lektor zdôraznil význam premeny alebo transformácie, ktorá nastáva prostredníctvom aktívneho zapojenia ľudského ja do života. V tejto premene zároveň dochádza k rozvinutiu duševných kvalít smerom z ja človeka a v neposlednom rade aj k premene fyzického tela smerom k ideálu zdravia a krásy.

Telo v ásane reprezentuje architektúru ducha a krása, ktorá z vytvorenej ásany vyžaruje, oslovuje okolie a umožňuje prepojenie s celkom. Estetika a umelecký aspekt predstavuje pre jogu vhodné spojenie hlbokej filozofie a spirituality s jej praktickým vyjadrením prostredníctvom fyzického tela.

Ďakujeme lektorovi Heinzovi Grillovi za inšpirujúce podnety pre prax jogy a za pokroky v ásanach, ktoré sme dosiahli vďaka jeho odbornému vedeniu. Ďakujeme taktiež všetkým zúčastneným za aktívnu interakciu a prácu na spoločnej téme, ako aj spoluorganizátorom, vďaka ktorým sa podujatie vydarilo. Prajeme Vám všetkým ďalšie pokroky vo Vašej praxi a rozvoji jogy.

Simona Žiláková, učiteľka jogy, 3. 7. 2020

Prečítajte si pohľady účastníkov školenia:

“Podujatie sa mi veľmi páčilo, či už organizačne alebo tématicky. Tiež sa mi veľmi páčila aj výstava fotografií pokročilých ásan v umeleckom prevedení. Oslovilo ma ako sme podrobne prepracovávali a venovali sme sa jednotlivým ásanam a tiež ich pekné prepojenie s témou. Heinz Grill veľmi citlivo a pozorne pristupuje aj k väčšej skupine, vie ľudí pekne inšpirovať a zaujať. Jeho rady a podnety sú veľmi cenné nie len pre učiteľov jogy.”
Jana B.

“Podujatie naplnilo moje očakávanie, bolo v príjemnom prostredí, bohaté obohacujúce temy a myšlienky, týkajúce sa ducha, sebarozvoja, a napredovania. Oslovilo ma ako lektor s ľahkosťou rozprával na tému ducha, o jednotlivých ásanach, ako ich predvádzal, dbal na to co hovoril zrozumiteľným spôsobom, a vracal sa už zodpovedným témam viac krát, aby sa to dostalo postupne uchopiteľným pre každého… Vie navodiť príjemnú atmosféru, tematicky a prakticky bohatú, a povedala by som, ze vnesie časť seba na cvičiacich, ktorí s odvahou a nasadenim sa dostávajú za hranice svojich možnosti.”
Andrea

“S průběhem jsem byla spokojená moc. Osobně se mi líbilo zvolené místo – stan perfektně vyřešil, že jsme mohli pohodlně cvičit venku. Chránil před sluncem a bylo v něm dobře slyšet a zároveň jsme byli stále venku. Co se týká samotného průběhu, tak i zde bylo všechno v pořádku. Na teoretické části pěkně navazovalo cvičení, které bylo proloženo přestávkami. Jak jsem psala, celé to bylo ohromně inspirativní. Ať už v teorii, tak při cvičení, je znát, že lektor skutečně ví, co dělá. Líbilo se mi, jak pomáhal ostatním s formováním pozic. Přesně věděl, kdo má jaké rezervy a kapacity, a podle toho dokázal nasměrovat a pomoci. Současně z něj šel klid a podařilo se tak vytvořit příjemnou atmosféru.
Tereza

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.