Učiteľ alebo inštruktor jogy sa na svojich lekciách často stretáva s otázkami o správnom dýchaní. Medzi účastníkmi je známe, že k joge patria aj dychové techniky a niekedy zo zvedavosti, inokedy pre riešenie vlastných potiaží, zisťujú cvičiaci, ako to s tým dychom vlastne je. Jogový prístup Nová jogová vôľa sa vyznačuje tzv. školou slobodného dychu. Dych teda pri cvičení nie je vedome usmerňovaný, zintenzívňovaný alebo zadržiavaný, ale ostáva voľne plynúci, neviazaný, slobodný.

Týmto spôsobom je možné nepriamo prispievať k harmonizácií dychu a zvýšeniu celkovej duševnej rovnováhy.

Jogová učiteľka, Miriam Bellušová, ktorá vedie Školu jogy AD-joga, pripravila aj v súvislosti s ochorením Covid-19 sériu videí, kde sa venuje jednoduchým pohybom, podnecujúcim jednotlivé typy dýchania, aby sa takto posilnila kvalita dychu. Mnohí ľudia pociťujú po prekonaní Covid-19 určité obmedzenia spojené s dýchaním, ako je rýchlejšie zadýchanie, nedostatočnosť dychu, tlak na hrudníku a pod. Terapeuti im odporúčajú rehabilitáciu pomocou dychových cvičení. Jogový prístup Nová jogová vôľa umožňuje pracovať s dychom veľmi kvalitným spôsobom, bez jeho vedomej manipulácie, čo je z fyziologického a aj duševného hľadiska veľmi cenné.

Cvičenia, ktoré môžu záujemcovia cvičiť prostredníctvom videí podnecujú tzv. výšku a hĺbku dychu, inak povedané horné hrudné dýchanie a bránicové brušné dýchanie. Pri cvičení tvorí dôležitý prvok vnímanie vzdušného okolia, ktoré svojou otvorenosťou napomáha k ľahkosti a voľnosti dychu. Hovoríme tu o tzv. šírke dychu, alebo postrannom dýchaní. Špecifické typy dýchania predstavujú dýchanie pod kľúčne kosti a centrované dýchanie. Videozostavy sú vhodné aj pre tých, ktorí majú v spojitosti s dychom nesprávne návyky (plytké alebo zatajené dýchanie), ale celkom prirodzene pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kvalitu svojho dychu. Môžu byť tiež inšpiráciou pre učiteľov a inštruktorov jogy pre ich lekcie. Cvičenia vychádzajú z jogového konceptu Nová jogová vôľa od jogového učiteľa a spisovateľa Heinza Grilla a sú inšpirované jeho knihou “Slobodný dych – Der freie Atem”. Táto kniha bude tento rok vydaná aj v slovenskom jazyku. 

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.