Tak ako minulý rok, aj tento rok posledný júnový víkend patril joge. Zväz učiteľov jogy zorganizoval vydarený trojdňový seminár, ktorý viedol skúsený jogový a spirituálny učiteľ Heinz Grill. Pricestoval zo severného Talianska, aby odovzdal svoje poznatky či už terajším alebo budúcim učiteľom jogy na Slovensku. Celé podujatie sa konalo v hoteli Sorea v Bratislave. Devízou hotela je príjemné prostredie v blízkosti centra. Miestnosť s upokojujúcim výhľadom na rieku Dunaj, bola na jednej strane skrášlená umelecky poňatými kresbami jogových pozícií a na druhej strane predajom hodnotných knižných diel. Hlavnou témou podujatia bola meditácia a slobodný dych.

Joga má blízko k umeniu, čoho dôkazom boli vystavené diela šikovných lektoriek

„Slobodný dych sa prejavuje, keď vedomie pracuje v slobodnej dostupnosti na tele.“

Školenie sa začalo v piatok popoludní workshopom, ktorý bol prístupný aj pre verejnosť. Hneď v úvode sme sa zaoberali pojmom tzv. svetelný éter. Okrem vonkajšieho svetla, existuje éterické svetlo, ktoré priraďujeme k rovine duše. Sila ukrytá vo svetle je éter alebo životná sila a tam kde pôsobí, sa človek stáva jasnejší, štruktúrovanejší a tvorí si lepšie vzťahy.

Pri vyučovaní jogy je dôležité venovať sa účastníkom, vnímať svoje okolie a učenie prostredníctvom dobrého pozorovania.

V druhej časti piatkového workshopu sme sa venovali ásanovej praxi, kde sme pri jednotlivých prevedeniach pozorovali aj slobodný dych. Keď je dych slobodný aj telo je ľahšie. S estetickými a inšpirujúcimi ukážkami od Heinza Grilla,  sme cvičili pozície ako váha, predklon v stoji, stoj na hlave, joga mudra, kliešte a rotačný sed.

„Vedomie pracuje slobodne na tele.“

Na záver piatkového programu sme sa venovali téme meditácie. Odporúča sa sed so vzpriameným držaním chrbtice, japonský sed na pätách alebo lotosový sed – padmásana, pretože je veľmi vhodné, aby bolo telo pri meditácii upratané. Začali sme krátkou predstavou kocky. Tiež sme si povedali o nevhodnosti autosugescií, ktorá zodpovedá skôr prianiu človeka, ktoré je chápané subjektívne. Taktiež sú nevhodné objekty, s ktorými sme emocionálne spojení. Pre meditáciu je dôležitá precízna voľba predmetu meditácie. Takou bola veta, ktorá nás sprevádzala až do nedele: „Vedomie pracuje slobodne na tele.“ Úlohou je vetu, čiže obsah dlhšie udržať v koncentrácii, ktorá je tvorivým procesom. Základom je, že človek získa vzťah k objektu, ktorý si predstavuje. Meditácia je dôsledok koncentrácie.

Stoj na hlave je pozícia, ktorú by učiteľ jogy mal zvládať

V sobotu dopoludnia sme začali hneď rozprúdením tela niekoľkými pozdravmi slnka. Nasledovali cviky ako trojuholník v ľahu na chrbte, trojuholník bokom, stoj na hlave, škorpión, stoj na ramenách, koleso, kliešte, pluh, polmesiac, luk, rotačný sed, kravská tvár.

Po ásanovej praxi sme si opäť zobrali obraz vety „Vedomie pracuje slobodne na tele“ a priblížili sme si samotný pojem vedomie. Ak je vedomie príliš umiestnené v tele, nastávajú strachy, depresie a vzťahové problémy. Strachy stúpajú z tela, preto pri situáciách spojenými so strachmi je potrebné aby zasiahlo vedomie. Na to aby bolo vedomie schopné ubrániť človeka pred strachmi a chorobami, je potrebné aby bolo dobre rozvinuté. Malo by byť tak silné, aby vo vzťahu k telu vedelo využiť silu. Prostredníctvom cvičení ásan vieme vedomie rozvíjať, pretože vedomie pracuje na vzniknutej ásane.

Pokročilosť v ásanách je dôsledok vedomej práce

V poobednajších hodinách sme mali k téme strachu prednášku od hosťa zakladateľa  Slovenskej asociácie jogy Gejza M. Timčáka pod názvom Jogový manažment strachu, neistôt a obáv. V prednáške bolo načrtnuté, odkiaľ strachy a obavy môžu pochádzať a ako s tým pracovať, aby človek mohol viesť plnohodnotný život. Ako sa brániť negatívnym ovplyvňovaniam tzv. nocebo, ktoré sa v súčasnosti prostredníctvnom médii využíva. V dnešnej dobe potrebujeme omnoho väčšiu odolnosť cez myšlienky.

Kvalitný učiteľ pristupuje k cvičiacim isto a citlivo zároveň

Po skončení prednášky, Heinz Grill pekne plynule pokračoval v téme a povedali sme si, že strach pochádza z tela, stúpa z tela a je nákazlivý. Svojim strachom narúšam vedomie aj druhého. Tiež bolo spomenuté, že učiteľ jogy by mal pristupovať k cvičiacim isto a bez strachu. Strach narúša prirodzený priebeh, vzniká nepokoj, začne stúpanie síl, ktoré vychádzajú hore, začnú narúšať centrálny nervový a imunitný systém človeka.

Ďalej sme si cez jednotlivé sedmoročia povedali, aké to je, keď vedomie pracuje slobodne na tele.

  1. sedmoročie – vzniká pratvorivý základ človeka a nervový systém (múladhara čakra)
  2. sedmoročie – imunitný a lymfatický systém (svádhisthána čakra)
  3. sedmoročie – hormonálny a metabolický systém (manipúra čakra)
  4. sedmoročie – cit pre sociálnosť (anáhata čakra)
  5. sedmoročie – objektívna tvorba predstáv, schopnosť vnímania (višuddha čakra)
  6. sedmoročie – tvorivá sila prostredníctvom myšlienky (adžňá čakra)
  7. sedmoročie – autenticita (sahasrára čakra)

Od prvého po štvrté sedmoročie vnímame veci z okolia, prichádza naša karma. V piatom sedmoročí by sa človek mal odpútať od názorov, aby dosiahol objektivitu, ktorá si vyžaduje nové pozorovania. Aktivitu v objektivite človek musí skutočne vykonať. Objektívnym spôsobom je schopný vytvárať myšlienkové svetlo, preto je potrebné začínať v sfére myšlienky a nie od tela. Tvorivá objektivita poskytuje veľkú liečivú silu. Predstavové obsahy majú byť čo najobjektívnejšie a pre všetkých dostupné. Kytica ľalií skrášľujúca miestnosť, nám poslúžila ako praktická ukážka pre objekt pozorovania. Opakovaným venovaním sa, vytvárame cítenia a vzťah k objektu pozorovania. Jasné formy predstáv sú veľmi priaznivé. Tiež je vhodné pristupovať k objektu bez sympatií a antipatií.

Kytica ľalií skrášlila priestor a zároveň poslúžila ako objekt pozorovania

Objektívne pozorovanie sme prenieslil do ásanovej praxe a cvičili sme pozície ako páv, trojuholník bokom, kliešte a rotácia v ľahu na chrbte.

Pozícia páv – jasné formy predstáv v praxi

„Myšlienka žije v predstave.“

Záverom sobotného programu sme opäť oživili pojem meditácie. Povedali sme si, že myšlienka žije v predstave, niekde pred našim čelom. Čiže vetu, objekt meditácie je potrebné prepracovať do predstavy. Nemali by sme byť s ňou emocionálne zviazaní a nemali by sme mať z nej výhody. Myšlienka by mala slobodne pôsobiť na telo. Ak sa nám podarí starostlivo zvolenú myšlienku udržať v dobrej predstave, koncentrácia prechádza do meditácie a vzniká tzv. svetelná štruktúra, svetelný éter. Cítenie sa stane ľahšie, strachy tiež ustupujú, začnú prebiehať liečivé procesy transformácie pôsobiace spätne na telo.

„Tam kde sa človek nachádza so svojou mysľou, tam je jeho duša.“

Aktívna spolupráca účastníkov nechýbala ani v nedeľu, keď sme si počas doobedia spoločne pripomenuli, čo by sa mohlo ideálne diať v piatom sedmoročí, že objektívne vnímanie sveta a predstáv prechádza do objektívneho cítenia. Tiež, že človek sa stáva slabším, keď štvrté sedmoročie nevie dobre uzavrieť, nevie prejsť do piateho a stáva sa príliš závislým na svojom tele. Taktiež sme si zhrnuli čo je vhodné pre meditáciu ako napr. jasná voľba objektu meditácie a ostať v pozorovaní bez hodnotenia. Odkiaľ pochádza meditácia, že neprichádza z tela, ale nachádza sa pri obsahu a vzniká slobodne od tela.

Tanečník – citlivá rovnováha na jednej nohe a horná časť trupu formuje uzavretie v kruhu, symbol jednoty

Ako na správnom jogovom podujatí, nechýbali ani pojmy zo sanskritu. Priblížili sme si pojmy advaita – nedualita a dvaita – dualita. Vo všeobecnosti je joga spájaná s advaitou. Ak by sme ale hneď splynuli do jednoty, napr. s objektom pri meditácii, objekt by sme dobre nespoznali a získali by sme príliš subjektívny pohľad. Tiež ako učiteľ, pri formovaní ásan je podstatné, aby sme vedeli cvik dobre ukázať a boli správne vnímaní, pre lepšie spoznanie a objektívne vnímanie cvičiacich. Najprv treba začať v dvaite, aby sme sa postupne prepracovali do advaity. Jednota je totiž jav, ktorý musí vzniknúť, všetko začína v dualite. Účastníci potrebujú dobré objektívne učebné obsahy.

Keď si človek dokáže urobiť skutočný nadhľad, tak nemôže byť manipulovaný.

Chceme aby sa ľudia stávali krajšími, preto je krása sprievodca na ceste duševne – duchovného vývoja.

Ak človek chce dosiahnuť skutočný pokrok, vyžaduje si to nasadenie a vytrvalosť

V záverečnom cvičení sme praktizovali pokročilé ásany ako škorpión, ťava, koleso, tanečník, luk a diamant. Trojuholník bol cvik, ktorý uzavrel našu trojdňovú ásanovú prax.

Trikonásana – trojčlennosť, kreativita členenia v pohybe

Krátko po cvičení Mirka Bellušová uviedla čerstvo preloženú knihu do slovenského jazyka od Heinza Grilla s názvom Slobodný dych a svetelno-duševný proces.

Tak ako v úvode aj na samotný záver bol spomenutý pojem svetelný éter, ktorý ako slnko prináša nové sily, sily príťažlivosti pre prácu a radosť z kontaktu. Seminár sa končí, ale nie je to koniec, je to začiatok vytrvalej a kreatívnej práce učiteľa jogy dnešnej doby, pretože joga je disciplína myslenia, cítenia a školenia vôle.

Text: Janka Blažíčková

Foto: Lucia Blašková-Michaľanská

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.