V súčasnej situácii uvoľňovania opatrení nadobúdajú ľudia nádej smerom k postupnému zmierneniu karantény a šírenia ochorenia. Situácia, ktorá dlhodobo zamedzovala ľuďom viesť prirodzený zdravý spôsob života sa prejavila v minimalizovaní ľudskej aktivity, oslabení živého kontaktu s okolím a nejasnou budúcou orientáciou. Paradoxne však bolo umožnené nárastu pocitom strachu, zvýšeniu existenčných obáv a neistôt, ktoré sa spolu s ďalšími faktormi podieľajú na oslabovaní prirodzeného ľudského imunitného systému.

Z výskumno-bádateľskej práce viacerých významných mysliteľov a spirituálnych učiteľov je známe, že zdravo rozvinutý duševno-duchovný život tvorí základ pre prirodzený rozvoj človeka. Duchovná a duševná rovina ovplyvňuje konanie človeka, tvorbu životných síl i zdravie fyzického tela. Tieto poznatky sú dôkladne rozpracované napr. v dielach zakladateľa integrálnej jogy – Sri Aurobindu, v prednáškach a dielach európskeho filozofa a tvorcu antropozofie – Rudolfa Steinera, ako aj v diele, v súčasnosti aktívne pôsobiaceho spirituálneho učiteľa a tvorcu Novej jogovej vôle – Heinza Grilla.

Tu je vhodné položiť si otázku: Čo si môžeme predstaviť pod pojmom duševno-duchovný život?”

Duchovný rozmer života je spojený predovšetkým s myšlienkovou činnosťou, ako aj tvorivou schopnosťou myslenia človeka. Samotná myšlienková rovina predstavuje podstatu viditeľných prejavov života v ešte neprejavenom, voľným okom neviditeľnom rozmere. Z tohto pohľadu sa javí byť podstatným, akými myšlienkami sa človek zaoberá, aké myšlienky rozvíja v duševnom živote, čo tvorí obsah jeho vedomia, aké hodnoty v živote pestuje a chce vyjadrovať, čo je zmyslom jeho života.

V duševnom živote človeka dochádza k prirodzenému prepojeniu myšlienkovej roviny s ľudským fyzickým bytím. Pre zdravý duševný život človeka je podstatná vzťahová rovina, orientácia k druhým, k sebe samému a celková interakcia s okolím. V zdravom duševnom prežívaní človek dospieva k rozvoju cítení. Prostredníctvom rozvinutia primeraných cítení nadobúda schopnosť pravdivého vnímania okolností a súvislostí života, ich lepšie porozumenie a taktiež záujem o ich usporiadanie.

Rozvinutie sily vedomia prirodzene podporuje tvorbu a obnovu životných síl pre zmysluplné aktivity človeka, odvážne činy a v konečnom dôsledku pôsobí podporne aj smerom k celkovému fyzickému zdravotnému stavu. Podstatným cieľom v joge je utváranie ásan prostredníctvom práce vedomia slobodného od tela, čo vedie k harmonickejším formám a estetickejšiemu prevedeniu cvikov. Cvičiaci vedie a usporiadava fyzické telo prostredníctvom bdelej práce vedomia, na základe konkrétnych predstáv do želanej formy ásany. Takto vedená prax jogy sa následne taktiež prejaví aj v slobodnom plynutí dychu.

Tieto tri základné roviny života – fyzická, duševná a duchovná utvárajú vo svojom vzájomnom spolupôsobení celostný obraz človeka.

Vychádzajúc z tohto celostného pohľadu na človeka, vnímam potrebu nasmerovania pozornosti z pretrvávajúceho zaoberania sa preventívnymi a liečebnými metodikami založenými prevažne na materiálnej báze aj smerom k prirodzenej podpore zdravia a imunity, konkrétne prostredníctvom podpory zdravého duševno-duchovného života a rozvinutia zdravej pohybovej aktivity. Rozvojom bdelej činnosti vedomia je možné prirodzene, aj bez potreby užívania medicínskych preparátov, výživových doplnkov a liekov podporiť obranyschopnosť, vitalitu a zdravie človeka.

Tím učiteľov jogy dospel po dôkladnej analýze súčasnej situácie k zisteniu, že pre prvé kroky sa javí byť podstatným objektívne vnímanie celkovej situácie. Vychádzajúc z tejto pracovnej analýzy prikladám súhrn ďalších možností rozvoja, ktoré môžu priaznivo podporiť vývoj súčasného diania.

Možnosti človeka pre podporu priaznivého vývoja:

  • ozdravenie morálky prostredníctvom eticky-orientovaných myšlienok smerom k priaznivému vývoju
  • orientácia k tvorbe konkrétnych predstáv spojených s priaznivým vývojom
  • aktívny rozvoj sily vedomia – ozdravenie a podpora zdravého duševno-duchovného života
  • podpora slobodného procesu dýchania – prostredníctvom pohybu na čerstvom vzduchu a praxou jogy
  • aktívny rozvoj pohybovej stránky – podpora telesného zdravia pohybovými aktivitami ako napr. joga vonku
  • stanovovanie konkrétnych zmysluplných cieľov a ich realizácia
  • objektívne vnímanie kontra-produktivity niektorých “protivírusových” opatrení
  • odvážna konfrontácia s nepravdou, sugesciou a manipuláciou
  • dbanie o zachovanie primeranej individuálnej zodpovednosti

Z pohľadu jogy k ozdraveniu a regenerácii prirodzene dochádza prostredníctvom venovania sa určitej zmysluplnej téme a s tým spojenej duševnej a fyzickej aktivite človeka. Jedným z prvých podnetov pri zmiernení karanténnych opatrení je pripravovaný vzdelávací seminár na tému: “Telo, duša a duch”. Seminár sa bude konať za účasti uznávaného učiteľa jogy Heinza Grilla, ktorý v priebehu posledných desaťročí výrazne prepracoval spirituálne náuky, rozšíril ich o významné pohľady a učebné kroky smerom k zdravému rozvoju človeka.

Záber z minuloročného seminára s Heinzom Grillom – hotel Sorea, Bratislava

S prihliadnutím k tomu, že niektoré opatrenia môžu ešte do určitej miery v plánovanom júnovom termíne seminára pretrvávať, podujatie sa uskutoční v alternatívnom priestore na otvorenom priestranstve, kde bude možné zachovávať prirodzený proces dýchania a aktívnu interakciu, pri dodržaní prípadných preventívnych opatrení.

Táto vzdelávacia aktivita a ásanová prax jogy môžu prispieť k celkovému ozdraveniu a priaznivej pôsobnosti aj smerom do okolia a spoločnosti. Záujemcovia o tému, učitelia, inštruktori a lektori jogy, ako aj budúci učitelia jogy sú na seminári srdečne vítaní.

Viac informácií o júnovom seminári nájdete tu: “Telo, duša a duch” s Heinzom Grillom

Simona Žiláková, učiteľka jogy / 3. 5. 2020

Yoga teachers have updated the policy on cookies. They use cookies to improve the functionality and performance of the website, as well as to manage marketing activities.